УСЛУГИ

Екипът на фирма Топик Сервиз предоставя консултантски услуги в сферата на бизнес управление и анализ, "CBA" анализ,  абонаментно счетоводно обслужване и консултации, включващи широкообхватен и разнообразен пакет от услуги: счетоводна и данъчна консултация; анализи и оценка на фактическото състояние на предприятието, и при необходимост – предложение за алтернативни решения относно мениджмънта и финансовите ресурси; абонаментно счетоводно обслужване, с възможност за избор на пакет от услуги: двустранно счетоводство, водене на материална отчетност, регистри по ЗДДС, отчети за СО и ЗО, отчети за НСИ, личен състав и ТРЗ, подготовка на документи за кандидатстване за банкови кредити, обработка на счетоводни документи, анализи, отчети, справки и др., съобразно спецификата на дейността на фирмата-клиент; одит на фирми и заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител; внедряване на системи за автоматизация на счетоводството; консултации на управленско ниво относно организацията и удачните алтернативи за развитие на стопанската дейност на консултираният стопански субект.

Освен задължителното спазване на законово регламентираните срокове, основен признак за професионализъм и ефективност на работа в счетоводната сфера е непрекъснатата актуализация на ресурса от знания, произтичащи от честите промени в нормативната база и данъчното законодателство. Нашият екип следи актуалните изменения в нормативната уредба, касаещи не само националната финансова и фискална политика, международното облагане, но и приетите изменения, регламентиращи бизнеса пряко или косвено.