PAYROLL

 

Изпълнителят води ТРЗ на Възложителя, като:

  • Изготвя ежемесечни фишове на служителите, които са в трудови правоотношения с Възложителя;
  • Изготвя месечни рекапитулации за дължимите от Възложителя данъци и осигурителни вноски;
  • Изготвя ежемесечна оборотна ведомост (текущ баланс);
  • Изпълнителят изготвя годишен финансов отчет на Възложителя в определения от Закона за Счетоводството срок.
  • Ежегодно и в законоустановения срок Изпълнителят подава Годишна Данъчна Декларация на Възложителя;
  • Изпълнителят изготвя Статистическите Отчети на Възложителя и след преглед от негова страна ги предава в срок в Националния Статистически Институт;
  • Изпълнителят подготвя и предоставя необходимите справки и счетоводни документи при насрещни проверки и Ревизии на органите по приходите за Данъчни Периоди, за които Изпълнителят е водил Счетоводната Отчетност на Възложителя.
  • Изпълнителят осъществява текущо водене на вземанията и задълженията към клиенти и доставчици на Възложителя и осчетоводява банкови и касови документи на дружеството;