СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Вътрешния ред за приемане и обработка на документите, тяхното връщане както и анализа и архивирането на документите и информацията подавана към нас е регламентирано и съобразено с изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:2000.

Абонаментното обслужване е дейност, при която ние приемаме текущо и/или цялостно да се грижим за определени дейности, части или цялостно обхващащи счетоводната Ви дейност. Обхвата на тези дейности, тяхната сложност и обем са предмет на договаряне и от тях зависи формирането на цената на услугата.

Счетоводно обслужване

Задължения поети от Топик Сервиз по основен пакет абонаментно счетоводно обслужване – нормативно базиран, данъчно счетоводство. Изпълнение на минималните данъчни изисквания, не включва анализи и корекции:

  • Топик Сервиз обслужва счетоводно Възложителя, като e на разположение на Възложителя за справки и въпроси всеки работен ден от 10.00 до 16.00h.
  • Изпълнителят се задължава да осчетоводява стопанската дейност на Възложителя, в съответствие със Законодателството, регламентиращо счетоводната и данъчна отчетност, и в съответствие със счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан, утвърдени от Възложителя;
  • Изпълнителят води счетоводните регистри на Възложителя в съответствие със счетоводните принципи, заложени в Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти.
  • Изпълнителят приема по график, проверява, класира, осчетоводява, архивира и съхранява документацията на Възложителя.
  • Изпълнителят изготвя предвидените в Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството отчети и справки. Изпълнителят следи за появата на други задължения за подаване на Декларации, Отчети, Справки и други Документи, произтичащи от ЗДДС, ЗКПО, ЗДФЛ, ЗС и СС;