СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Вътрешния ред за приемане и обработка на документите, тяхното връщане както и анализа и архивирането на документите и информацията подавана към нас е регламентирано и съобразено с изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:2015.

Предоставяме различни пакети за абонаментно счетоводно обслужване, като се стараем да отговорим на специфичните изисквания на нашите клиенти.

Счетоводно обслужване

Oсновен пакет абонаментно счетоводно обслужване – нормативно базиран, данъчно счетоводство. Изпълнение на минималните данъчни изисквания:

 

  • Oсчетоводява стопанската дейност на Възложителя, в съответствие със Законодателството, регламентиращо счетоводната и данъчна отчетност, и в съответствие със счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан;
  • Водим счетоводните регистри на Възложителя в съответствие със счетоводните принципи, заложени в Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти.
  • Приемаме на документи по график, проверяваме, описваме, класираме, осчетоводяваме и архивираме документацията на Възложителя.
  • Изготвя предвидените в Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството отчети и справки. Изпълнителят следи за появата на други задължения за подаване на Декларации, Отчети, Справки и други Документи, произтичащи от ЗДДС, ЗКПО, ЗДФЛ, ЗС и СС;

Фирма Топик Сервиз предлага на своите клиенти различни услуги на своите клиенти съгласно нуждите на техния бизнес.