• Консултации при идентифициране на подходящата програма/схема за финансиране на Вашата проектна идея;
  • Предоставяне на подробна информация относно условията за кандидатстване по европейски програми;
  • Подготовка на цялата необходима документация при кандидатстване за финансиране на проекти, включително и съдействие при подаването на проектното предложение посредством електронната система ИСУН 2020 ;
  • Съдействие при изискване на допълнителна информация или документация по време на оценката на проектни предложения;
  • Съдействие при сключване на договори за финансиране на проекти.
  • Цялостното управление на проекти, финансирани от европейски програми включващо:


• Подготовката на документация за обществени поръчки по европейски проекти включително и консултиране по казусни въпроси относно тръжните процедури
• Изготвяне на доклади за напредък, искания за плащане, финансови отчети и др.
• Изготвяне на пълна финансова и техническа документация

  • Съдействие по време на последващият мониторингов период след приключване на проекта.

За повече информация www.topicservice.com/bg/reference-book/operational-programmes/