Бизнесът често се нуждае от професионални консултации за решаване на различни проблеми. Ние предлагаме:

 • Консултации в сферата на бизнес управлението
 • Данъчни консултации
 • Счетоводни консултации
 • Консултации по данъчни ревизии
 • Финансово икономически анализи
 • Cost Benefit Analysis
 • Due Diligence
 • Бизнес Планове
 • Изграждане на бизнес стратегии
 • Структуриране на бизнеса
 • Структуриране на счетоводната отчетност
 • Структуриране на персонала
 • Анализ на разходите за персонала
 • Водене на досиета
 • Назначаване и прекратяване
 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на месечна ведомост и рекапитулация
 • Изготвяне на месечни фишове
 • Подаване на болнични
 • Изготвяне и подаване декларации и информация към НАП и НОИ
 • Структуриране на сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Счетоводно отчитане съгласно НСС и МСФО
 • Ежемесечни оборотни ведомости
 • Следене на разплащанията с контрагенти
 • Изготвяне и подаване на ддс декларации
 • Изготвяне и подаване на декларации и справки към НАП
 • Данъчни проверки и ревизии
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети
 • Подаване на месечни и годишни статистики към НСИ
 • Изготвяне и подаване на Годишни данъчни декларации
 • Деклариране на заеми в БНБ
 • Мениджърски отчети
 • Бек офис
 • Банкови разплащания
 • Организация на банкови сметки
 • Изготвяне на платежни нареждания
 • Вадене на удостоверения от държавни организации
 • Административна комуникация с държавни и частни структури